طبقه بندی کاشی های لعابدار برای مصارف کف براساس مقاومت سایشی

این طبقه بندی تقریبی بوده و فقط برای راهنمایی است و نباید به عنوان یک ویژگی دقیق محصول برای نیازمندی خاص در نظر گرفته شود.رده صفر: کاشی...

ادامه مطلب